Regulamin

Konkurs: “Walentynkowe rozPIESzczanie”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego pod nazwą “Walentynkowe rozPIESzczanie” zgodnie z art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.).
2. Organizatorem konkursu jest blog Biały Jack, wwww.bialyjack.pl[dalej: ORGANIZATOR]. Sponsorem konkursu jest sklep www.zoo-hurt.pl[dalej: SPONSOR] 3. Konkurs będzie rozgrywany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs odbywa się w dniach 7.10.2015 – 15.10.2015.
5. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby powyżej 16. roku życia za zgodą rodziców.
§2 NAGRODY
1. Nagrody w konkursie dzielone są na cztery miejsca:
a) 1. Miejsce – 4 kg karmy Belcando Finest GF Salmon;
b) 2. Miejsce – 2 kg karmy Belcando Finest GF Salmon;
c) 3. Miejsce – 1 kg karmy Belcando Finest GF Salmon.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 zostały zapewnione przez SPONSORA. Wysyłką nagród
zajmuje się SPONSOR.
3. Wraz ze zgłoszeniem każdy uczestnik otrzymuje również kod rabatowy na zakupy w sklepie. Kod wysyłany jest mailowo do uczestników konkursu w dniu ogłoszenia wyników.
 
§3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do:
a) przygotowanie jednego zdjęcia bez żadnych dodatków (bez tekstu) dotyczącego tematyki konkursu, czyli prezentującego, w jaki sposób właściciel rozpieszcza swojego czworonoga przy okazji Walentynek;
b) wzięcia udziału w wydarzeniu na FB poprzez funkcję „Dołącz”;
c) wysłania zgłoszenia obejmującego zdjęcie oraz dane (imię i nazwisko) i imię psa na adres mailowy konkurs@bialyjack.pl.
2. Wykonanie wszystkich czynności, o której mowa w ust. 1 jest jednoznaczne ze prawidłowym zgłoszeniem się do konkursu i wyrażeniem swojego akcesu na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie;
3. Prace MUSZĄ być autorskie, niekoniecznie przygotowane specjalnie na potrzeby konkursu. Organizator zapewnia sobie prawo do publikacji nadesłanych prac przy ogłoszeniu wyników. Prace niezgodne z regulaminem, obraźliwe, łamiące prawa autorskie albo obyczajowość nie będą zamieszczane w konkursie, a osoba je zgłaszająca straci prawo do udziału w konkursie.
§4 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są osoby, które dopełniły w całości zadań określonych w §3 regulaminu.
2. O uznaniu spełnienia warunków o przyznaniu nagród decyduje jury, w skład którego wchodzą:
a) Paulina Grzybowska – BialyJack.pl
b) Michał Grzybowski – BialyJack.pl
c) Ewelina Krajewska – Zoo-Hurt.pl
3. Nagrody wygrywa troje uczestników, którzy wyślą najciekawsze zdjęcie, o czym mowa w §3 ust. 1 (liczona jest tylko jedna odpowiedź każdego z
uczestników konkursu). Jury przyznaje w sumie trzy nagrody. Jedna osoba może wygrać tylko jeden raz.
4. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników konkursu, zwycięzcy zostaną poinformowani do godziny 20:00 dnia 15.02.2017 roku – konkretne osoby zostaną
też wskazane z imienia i nazwiska na stronie FB Białego Jacka.
5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy jury czuwa Organizator.
6. Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie ze zwycięzcami konkursu.
8. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 10 dni roboczych od opublikowania nazwisk osób, które zwyciężyły w konkursie, o ile zwycięzcy podadzą dane. W innym przypadku nagroda przepada bądź jest przekazywana innej, wytyczonej osobie – zależnie od uznania jury.
§5 OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI
1. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby współpracujące w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie z Organizatorem.
2. Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również osób bliskich osobom wymienionym w ust. 1. Przez osoby bliskie należy rozumieć: małżonka, wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać bezpośrednio Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego
zakończenia.
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
4. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub mailem najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na
piśmie przez Organizatora.
5. W reklamacji uczestnik zobowiązany jest podać dane umożliwiające kontakt z nim, a obejmujące co najmniej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu.
§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w
celach marketingowych Organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 833 ze zm.). Przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu obejmować będzie m.in. opublikowanie imienia, nazwiska na liście laureatów na stronie www.bialyjack.pl.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie na stronie internetowej www.bialyjack.pl.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy akcji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników konkursu do celów wyłącznie z nim związanych na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5
w związku z art. 43 ust 1 pkt 8 i art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883 z późn. zm.). Uczestnik konkursu biorąc w nim
udział wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody.
4. Organizator oświadcza, iż zbiór danych w ramach realizacji konkursu ma charakter doraźny i o po zakończeniu konkursu zostanie on niezwłocznie usunięty.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Skarżysko-Kamienna, 6.02.2017 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security