Konkurs BLOG

REGULAMIN KONKURSU o książkę “Słuchając psa”
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu o książkę “Słuchając psa”, zwanego dalej “Konkursem” jest serwis www.bialyjack.pl, należący do firmy White & Jack Michał Grzybowski, NIP: 6631809263, zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest GW Foksal, zwana dalej “Fundatorem”.
1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
1.7. Organizator przeprowadza Konkurs przy pomocy serwisu www.bialyjack.pl, platformy Disqus oraz poczty elektronicznej (formularza kontaktowego).
1.8. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie: ww.bialyjack.pl
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 31.08.2019, od momentu zamieszczenia informacji na stronie www.bialyjack.pl, aż do 7.09.2019 roku, do godziny 23:59.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”).
3.2. Laureatami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora ani ich rodziny.
3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3.4. Z chwilą przystąpienia do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi konkursu i platformie Disqus bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z odpowiedzi konkursowej w celach związanych z konkursem.
4. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie.
4.2. W Konkursie każdy Uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi.
4.3. Zadanie konkursowe polega na dodaniu w formie komentarza w platformie Disqus odpowiedzi na pytanie “W czym pomogłaby mi wiedza zawarta w książce “Słuchając psa”?”, a następnie wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy z oświadczeniem o akceptacji klauzuli o danych osobowych, a także swoim nickiem z platformy Disqus:
4.4. Zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w punkcie 4.3. nie będą brane pod uwagę.
4.5. Wszystkie zgłoszone będą widoczne pod wpisem o konkursie.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o zwycięzcy na blogu, w wybrany sposób – nick z Disqusa bądź imię i inicjał nazwiska.
5. NAGRODY
5.1. Nagrodą w konkursie jest książka “Słuchając psa” autorstwa Zofii Zaniewskiej-Wojtków i Piotra Wojtków.
5.2. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego rodzaju.
5.3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY
6.1. Za prawidłowy przebieg Konkursu oraz wybór Laureatów jest odpowiedzialny Organizator.
6.2. Spośród wszystkich Uczestników Organizator wybierze jednego zwycięzcę.
6.3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana na FB Biały Jack, zaś samo ogłoszenie zwycięzcy nastąpi we wpisie konkursowym na serwisie www.bialyjack.pl
6.4. Laureat konkursu jest zobowiązany do podania Organizatorowi w wiadomości zwrotnej adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda oraz numeru kontaktowego dla kuriera oraz Fundatora nagród, który jest odpowiedzialny za ich wysyłkę. Ma na to 7 dni roboczych; w przeciwnym razie nagroda dysponowana jest ponownie do konkursu i wybierany inny zwycięzca.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata drogą pocztową. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6.6 Organizator zobowiązuje się do wyboru Laureata w dniu 8.09.2019, do końca dnia.
7. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
b) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu;
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzą w jego wizerunek;
d) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia) naruszające jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów;
e) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia) naruszające inne przepisy prawa lub dobre obyczaje, a w tym zdjęcia obraźliwe, nieprzyzwoite lub nawołujące do nienawiści.
7.2. W przypadku wykluczenia z Konkursu Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody. W wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu przez Laureata po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu, na żądanie Organizatora. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jej dyskwalifikacją.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: konkurs@bialyjack.pl.
8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 21 dni od potwierdzenia otrzymania wiadomosci e-mail.
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
9.2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, dane opiekuna prawnego) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, rozpatrzeniem reklamacji, sprawozdawczością podatkową i księgową.
9.3. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w przypadku, gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem.
9.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie.
9.5. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
9.6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie.
9.7. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.
9.8. W związku z wygraniem przez Uczestnika Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Uczestnika firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody.
9.9. Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: konkurs@bialyjack.pl wiadomość o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.10. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
10.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
10.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą.
10.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
10.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
10.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu

Scroll to Top
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security